Redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o uwzględnienie poniższych wskazówek, dotyczących sposobu przygotowania tekstów, ich przesyłania i stosowania procedur wydawniczych:

1. Artykuł może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim.2.  Do tekstu w języku polskim obowiązkowo musi być dołączony abstrakt w języku angielskim o długości pół strony A4, zestawienie słów kluczowych (key words) oraz tytuł w wersji angielskiej.3. Notacja przypisów: Cudzysłów należy stosować do cytatów i tytułów czasopism, tytuły książek i artykułów należy zapisywać kursywą. Cytowane tytuły należy umieszczać w przypisach dolnych o numeracji ciągłej w pełnym zapisie bibliograficznym:

Imię, Nazwisko, Tytuł dzieła, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, numery stron, do których się odsyła.

Przykłady:

Jan Kowalski, Wszystkie filozoficzne pytania, Wydawnictwo Nous, Warszawa 2000, s. 76.
Jan Kowalski, Co zwiemy filozofią?, „Ruch Filozoficzny” 2010, nr 2, s. 56.

Z powodu zastosowanego systemu zapisu nie przewidujemy publikowania wyodrębnionych bibliografii artykułów.

4. Artykuły nie powinny przekraczać 20 stron maszynopisu (1 arkusza wydawniczego/40 tys. znaków), a autoreferaty i recenzje – 10 stron (0,5 arkusza wydawniczego/20 tys. znaków).

5. Tekst wykładu lub odczytu (autoreferat) winien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.

6.  Z uwagi na krótki cykl wydawniczy Kwartalnika Redakcja postuluje korzystanie z poczty e-mailowej, której czas obiegu i ciągle udoskonalana niezawodność pomaga w dotrzymywaniu terminów ze strony Redakcji. Teksty należy przesyłać zatem jako załączniki mailowe na adres:

Redaktora Naczelnego prof. Ryszarda Wiśniewskiego (rywis@umk.pl),
Sekretarza Redakcji dr. Piotra Domerackiego (domp@umk.pl),
lub ogólny adres redakcji: ruch.filozoficzny@umk.pl
Jeśli nie jest możliwe skorzystanie z e-maila tekst należy przesłać pocztą tradycyjną na nośniku elektronicznym na adres:
„Ruch Filozoficzny”
Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Wskazany format *.doc lub *.rtf (MS WORD 97 oraz nowszy lub kompatybilne). W przypadku stosowania fontów specjalnych, np. czcionek greckich czy hebrajskich, należy je dołączyć do przesyłki wraz z dodatkowym plikiem z tekstem w formacie PDF, jako podstawę do kontroli transkrypcji.

7. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres Redakcji umowy wydawniczej z autorem dzieła zbiorowego. Tutaj można pobrać Formularz umowy, zaś stąd Instrukcje wypełnienia umowy. Podpisanie umowy jest warunkiem publikacji.

8. Złożenie tekstu do druku i podpisanie ww. umowy stanowi jednocześnie zgodę Autora na umieszczenie tekstu, jako części elektronicznej edycji „Ruchu Filozoficznego”,  na platformie cyfrowej.

9.  Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

10. Z uwagi na duże zainteresowanie Autorów czas oczekiwania na publikację niezamawianych artykułów wynosi około 6 miesięcy.

Pobierz całość powyższych wskazówek dla Autorów stąd.