Artykuły

  1. A. Brożek – Imperatywy a interrogatywy
  2. A. Musioł – Ernsta Cassirera refleksja nad problemem matematyki
  3. P. Leśniewski – Rewolucja kontrracjonalna
  4. J. Bartoszewski – Nicola Abbagnano filozofia możliwości
  5. J. Pawliszcze – Władza jako problem ontologiczny

Pożegnania

Pożegnanie Tadeusza Stycznia (R. Wiśniewski)

Pożegnanie Edwarda I. Zielińskiego (P. Domeracki)

Autoreferaty z odczytów

  1. M. Barcikowska – Koncepcja portretu w hermeneutyce Gadamera
  2. D. Barbaszyński – Marian Borowski. Zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej

Recenzje i sprawozdania

Daniel Bell – Nowy chiński konfucjanizm (A. Kola)

Judith Butler – Uwikłanie w płeć (A. Derra)

Sprawozdanie – XVI Congreso Interamericano de Filosofia (P. Leśniewski)

Z życia PTF

Protokół II Dnia Walnego Zebrania Delegatów PTF, Warszawa 11 III 2010

Protokół nadzwyczajnego walnego zebrania PTF 11 III 2010 Warszawa

Sprawozdanie z działalności PTF w roku 2009

Wiadomości bieżące