Artykuły

S. Hicks, P. Zientkowski – Friedrich Nietzsches politics of genius and its challenge for liberal-democratic Europe

D. Pakalski – Opozycja logiki i estetyki w tradycji leibnizjańskiej i jej wpływ na koncepcję Kanta

W. Dyk – Dyskusje wokół Güntera Wächtershäusera koncepcji metabolizmu powierzchniowego i jej filozoficzne odniesienia

M. Kaniewski – Brentanowski immanentyzm jako prefiguracja Husserlowskiego idealizmu transcendentalnego

Autoreferaty

D. Bunikowski – Wartości w Unii Europejskiej

W. Włoch – Normatywny charakter nauk prawnych w świetle czystej teorii prawa H. Kelsena

Wywiad

M. Rydlewski, T. Siwiec – Wywiad z prof. Soldenhoffem

Recenzje

Sprostowanie: M. Łagosz – Sprostowanie: W sprawie książki Jerzego Gołosza pt. „Upływ czasu i ontologia”

Wiadomości bieżące

Indeks rocznika LXX (2013)