Pokłosie Zjazdu Filozoficznego

Inauguracja IX PZF 2013

Władysław Stróżewski – Ks. Piotr Skarga o mądrości  – wykład na WZ PTF
Justyna Miklaszewska – Po co jest nam potrzebna historia filozofii?
Ignacy Fiut – Modele myślenia ekofilozoficznego a kwestia rozwoju zrównoważonego
Agata Krawczyk – Dialog w ujęciu filozofii Tischnera jako nowa perspektywa mediacji
Rafał Mazur – Guqin – muzyczny instrument filozofów
Aleksandra Kuzior – Sprawozdanie z IX PZF
Magdalena Płotka – Sprawozdanie z obrad sekcji Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Marek Wójtowicz – Sprawozdanie z przebiegu obrad Sekcji Filozofii Religii

Artykuły

Katarzyna Częścik – O przedmiocie intencjonalnym z perspektywy teoretyczno-literackiej
Krzysztof Śleziński –  Krytyka platonizmu Penrose
Rafał Michalski – Hipermoralność a pluralizm etyczny – perspektywa antropologiczna

Autoreferaty i odczyty

Pożegnania Jerzego Kmity (Jan Grad)

Recenzje i sprawozdania

Z życia PTF

Protokół z Walnego Zgromadzenia PTF 2012

Sprawozdanie z działalności PTF 2012